<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><title></title><link href="/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /></head><body><div id="pagetop"><iframe src="/ly_top.html" width="100%" height="205" frameborder="0" scrolling="no"> </iframe></div><div class="index_wrap"><div class="list_right"><iframe height="1048" frameborder="0" scrolling="No" width="100%" src="/list_right.asp"></iframe></div><div class="detai_left"><div class="detai_con"> <h1>,{mQJ\-NV Nwm VEb/gۏQSNfO NwmOFUU\:SQ</h1> <p align="center">-- </p> <p>S^e<span>2018/1/2</span>Oo`egn<span> Nwm^Nl?e^ORRlQ[</span></p></div> <p style="text-align:center"></p> <div class="detai_tent"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bNڋ5SSR,{mQJ\-NV Nwm VEb/gۏQSNfO0</p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ~VRbybQ 1uFUR0yf[b/g0V[wƋNCg@\T Nwm^Nl?e^qQ T;NR TTV]S~~UNIDO0TTV_SRrUNDP0NLuwƋNCg~~WIPO/ec,-NV:g5uNTۏQSFUO0 Nwm^VEb/gۏQSOۏ-N_0 NwmNimpQuƖV~~bRv,{mQJ\-NV Nwm VEb/gۏQSNfO{y NNO \N2018t^4g19e-21e(W NwmNZSU\ȉfmNe:SVU\1099S >NL0</p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -NV Nwm VEb/gۏQSNfO{y NNO /fbV*NƖb/gU\:yTNf gR:NNSOvV[~0VE'`0NN'`vU\O /fb}bVb/g8fSU\v͑s^S0 NNON ReqRSU\0ObwƋNCg0Oۏb/g8f :N;N (W NwmR_^wQ ghQtq_TRvybRe-N_v̀of N NNOKNNevQm0ybcHQe 8fN ge0OۏhQtVQvb/gReT8f Y~/f NNOvO}T0</p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nwm^Nl?e^ORRlQ[\O:N NNO gbLbXTUSMOKNN b NNO \O:NOR]\O gR NwmybRe-N_^TOۏwmYOFUlWSU\v͑s^SKNN0,gJ\ NNO ^?e^OR\~~z304s^es| wmYOFUؚeb/gU\:S )R(u NNO s^SU\:yTS^wmYOFUgeb/gTybyv0bNڋc^'YOFUygsQl NNO NAmTcb/gOo`Tb/gbg RNb/g8fSU\~N{|ۏek&^egvm;RSi qQ TQX N*Nb_aU\:y0b/gNAm0Oo`GlZ0?eV{08fT\Ov'Ys^S cTRNS_NNLuVEHQۏb/gvxST^(u v^:N5eON bSSc~SU\vNT0b/gNFU:g0</p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; yrdkڋ0</p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T|e_</p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4T VNS&nbsp; +8621 62491712&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5uP[{jkc@ overseas.sh.cn</p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fYU\OOo`{vU_www.csitf.com</p><p><br/></p><p><br/></p></div><div class="detailaiy"><p>See2017-12-10</p><p>Se0W@W</p></div><p class="detaigb"><a href="javascript:window.close()" style="color:#000000;" >0sQ핗zS0</a></p></div></div> <div id="foot"><iframe height="121" frameborder="0" scrolling="No" width="100%" src="/bottom.html"></iframe></div></body></html>